تاریخ : دوشنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۳
: 1,006 بازدید
نوشته : مدیر سایت

نرخ مالیات بردرآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری ها

بخشنامه ۴۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۳ (نرخ مالیات بردرآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری ها)

نظر به اینکه در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی وهمچنین کارکنان شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها از سال ۱۳۸۸لغایت حال سؤالاتی مطرح می باشد،به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیرضروری به ادارات امور مالیاتی،مراتب ذیل را جهت اطلاع و اقدام لازم متذکر می گردد:

۱-در خصوص اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
در طی سالهای ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲
با توجه به حکم مقرر در جزء ۴و۵ قسمت(ب) بند ۱۱قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و جزء(ز) بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و ماده (۵۲) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور،مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات،شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(۱)،(۲) و قسمت اخیر ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری،قضات،اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت های مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده درصد(۱۰%) خواهد بود.
بنابراین از آنجا که در بندهای فوق الذکر عبارت “اعضای هیئت علمی به طور عام مورد حکم قرار گرفته است،نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اعم از بخش دولتی و خصوصی در سال های مذکور، طبق حکم مذکور در صدر ماده(۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ پس از کسر معافیت های مقرر در قانون موصوف و به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%)خواهد بود” شایان ذکر است درآمد حقوق سایر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی(از جمله کادر اداری)در سال های مزبور حسب قسمت اخیر ماده (۸۵)قانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ چهل و دو میلیون(۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به نرخ ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده (۱۳۱) قانون یاد شده، مشمول مالیات خواهد بود.
۲-در خصوص کارکنان شهرداری ها و مؤسسات وابسته
الف-در طی سالهای ۱۳۸۸و ۱۳۸۹
با توجه به احکام مقرر در جزء(۵) قسمت(ب) بند ۱۱و جزء (ز) بند ۷ قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ کل کشور، درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات،شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(۱)،(۲)،(۴)و قسمت اخیر ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد(۱۰%)و در مورد سایر حقوق بگیران از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور(شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها را نیز شامل می شود) بر اساس قسمت اخیر ماده (۸۵) قانون فوق مشمول مالیات می باشد.
ب-در طی سالهای ۱۳۹۰و ۱۳۹۱
برای سالهای ۱۳۹۰و۱۳۹۱، با توجه به حکم بند ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها،مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور(از جمله شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها) به میزان ده درصد (۱۰%) می باشد.
ج- برای سال ۱۳۹۲
برای سال ۱۳۹۲ نیز با عنایت به حکم مذکور در ماده(۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،صرفاً مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(۱) و(۲) و قسمت اخیر ماده(۵)قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور(از جمله شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها)،در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن،قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مقرر، در طول برنامه مذکور(۱۳۹۴- ۱۳۹۰) به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) خواهد بود. ولیکن در صورت عدم اجرای فصل دهم قانون خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن توسط شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها، درآمد حقوق کارکنان آنها در سال های مزبور حسب قسمت اخیر ماده(۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ چهل و دو میلیون (۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به نرخ ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده(۱۳۱) این قانون یاد شده مشمول مالیات خواهد بود.
د- برای سال ۱۳۹۳
از ابتدای سال ۱۳۹۳ بر اساس بند(الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصدو بیست میلیون (۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(۱۰%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد(۲۰%)برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظرات
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید