تاریخ : پنج شنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۳
: 799 بازدید
نوشته : مدیر سایت

سوالات رایج بیمه بیکاری

 

به تازگی بیکار شده ام ، چه کار باید بکنم؟

ج) بیمه شده ای که کار خود را به صورت غیرارادی از دست می دهد، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحدهای کار و امور اجتماعی اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند.

مقرری بیمه بیکاری بیمه شدگان واجد شرایط، از روز اول شروع بیکاری آنان محاسبه و پرداخت می شود. توجه: بیکاری غیرارادی خود را در اسرع وقت گزارش کنید.

برای دریافت مقرری بیمه بیکاری چه شرایطی باید داشت؟

ج) بیمه شدگان بیکار، در صورت احراز شرایط زیر، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند: – مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند – تبعه کشورهای خارجی نباشند – مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند. چند نکته مهم : – بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند: سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی بیکار می شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن حداقل سابقه ۶ ماه پرداخت حق بیمه ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، می توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند. بیمه شدگان باید در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که از سوی ادارات کار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی برگزار می شود، شرکت کنند و هر دو ماه یک بار، گواهی لازم در این زمینه را به شعب تأمین اجتماعی ارائه کنند.

پرداخت مقرری بیمه بیکاری تا چه مدت ادامه پیدا می کند؟

ج)مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری بیمه شدگان واجد شرایط، براساس سابقه پرداخت حق بیمه آنان تعیین وپرداخت آن در صورت عدم اشتغال مجدد ، عدم برقراری مستمری بازنشستگی واز کار افتادگی ، عدم امتناع از پذیرش شغل پیشنهادی و هم چنین شرکت در کلاس های آموزش فنی وحرفه ای در این دوره ادامه خواهد یافت. در هر حال مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.

میزان مقرری بیمه بیکاری چگونه محاسبه می شود؟

ج)میزان مقرری روزانه بیمه بیکاری، ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده است. به مقرری افراد متأهل و متکفل، به ازای هر یک از افراد تحت تکفل (حداکثر تا ۴ نفر)، ۱۰ درصد حداقل دستمزد افزوده می شود. اما در هر حال میزان مقرری بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد تعیین شده برای هر سال کمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق بیمه شده بیشتر باشد. متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده که مبنای تعیین مقرری بیمه بیکاری است از طریق تقسیم جمع کل دریافتی مبنای کسر حق بیمه در ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری ، بر روزهای کار بیمه شده در این مدت، محاسبه می شود.

آیا به بیمه شده بیکار ، کلیه حقوق مربوط به کارکنان از جمله عیدی وبن ماهیانه تعلق می گیرد؟

ج)خیر ، از آنجا که عیدی و بن ماهیانه صرفا در ازای اشتغال به بیمه شدگان شاغل قابل پرداخت می باشد واز طرفی پرداخت آن در قانون بیمه بیکاری پیش بینی نگردیده است،بیمه بیکار صرفا محقق به دریافت مقرری بیمه بیکاری بوده و پرداخت عیدی وبن ماهیانه به آنان به علت عدم انطباق با موازین قانونی میسر نمی باشد.

مقرری بیمه بیکاری د رچه صورت قطع می شود؟

ج)- بیمه شده مجددا به کار اشتغال یابد. – بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند. – بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند. – بیمه شده بیکار، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود. – بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد. – مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیکاری خاتمه یابد. – بیکار شدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج گردیده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.
چند نکته مهم: – در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شده ای، مشخص شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از اراده شخص وی بوده است، بیمه شده باید وجوه دریافتی به عنوان مقرری بیمه بیکاری را به سازمان تأمین اجتماعی بازپرداخت کند. همچنین بیمه شدگانی که با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار قبلی خود باز می گردند نیز باید مبالغ دریافتی را به تأمین اجتماعی برگردانند. – چنانچه بیمه شده بیکار، اشتغال مجدد خود را اعلام نکند و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری بیمه بیکاری ادامه دهد، باید مقرری دریافتی از زمان اشتغال را به تأمین اجتماعی برگرداند.

آیا در مدت دریافت مقرری بیکاری، وقفه ای در سوابق بیمه ای فرد ایجاد می شود؟

ج)خیر،از نظر شرایط بازنشستگی ، فوت و از کار افتادگی مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزسوابق بیمه ای فرد بیمه شده محسوب می گردد.

مقرری بیمه بیکاری ،از چه زمانی قابل پرداخت است؟

ج)مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط ازروزاول بیکاری بیمه شده قابل پرداخت است (با حفظ سایر شرایط قانونی(.

آیا در یافت مقرری بیمه بیکاری ،منجر به قطع مستمری از کار افتادگی جزیی خواهد شد؟

ج)خیر، دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع دریافت مستمری ازکارافتادگی جزئی نمی شود.

من وهمسرم ، هر دو بیکار شده ایم آیا مقرری بیمه بیکاری به هر دویمان تعلق می گیرد؟

ج)بله ، درصورت بیکاری زن وشوهربیمه شده ، هردوازمقرری بیمه بیکاری برخوردارمی شوند.

آیا مقرری بیمه بیکاری شامل حال کارگران فصلی هم می شود ؟

ج)کارگران فصلی که صرفا دراثنای فصل کاراخراج میگردند، مشمول دریافت این مقرری میباشند.

کارگر قرار دادی هستم که در پایان دوره قرار داد بیکار شده ام ،آیا به من هم بیمه بیکاری تعلق می گیرد؟

ج)افرادشاغل درکارهائی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد، درصورتی که درپایان قراردادبیکارشوندودرآخرین کارگاه محل اشتغال حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند ، موردحمایت قرارمی گیرند.

کارگر قرار دادی هستم که در پایان دوره قرار داد بیکار شده ام ،آیا به من هم بیمه بیکاری تعلق می گیرد؟

ج)افرادشاغل درکارهائی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد، درصورتی که درپایان قراردادبیکارشوندودرآخرین کارگاه محل اشتغال حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند ، موردحمایت قرارمی گیرند.

آیا در صورت دریافت مقرری بیمه بیکاری ، دفترچه درمانی من وخانواده ام باطل می شود ؟

ج)خیر ، مادام که از مقرری مربوطه برخوردار هستید ، حق استفاده از مزایای دفترچه درمانی را نیز خواهید داشت.

آیا ۳% بیمه بیکاری به اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکتها نیز تعلق می گیرد؟

ج)خیر، اعضاء هیات مدیره شرکت ها یا مدیرعامل که عضو هیات مدیره نیز می باشد، مشمول ۳ درصد بیمه بیکاری نیستند.

بیمه هستند؟

ج)کلیه مشمولین تامین اجتماعی که تابع قانون کار باشند مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند ، بیکارازنظرقانون تامین اجتماعی بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار ، بیکارموقت شناخته شود وهمچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی بیکار شوند، می توانند از مقررات این قانون استفاده نمایند . بنابراین، کارگری که به میل واراده خود،کارخودراترک می کند ، نمی تواندازاین حمایت ها برخوردارشود .تشخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده ، برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان این سازمان واداره کارواموراجتماعی محل اشتغال بیمه شده است.
چند نکته مهم : – براساس قانون تامین اجتماعی ، بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط وتائید شورای عالی کاربیکارموقت شناخته می شوند ، می توانند درخصوص برقراری بیمه بیکاری اقدام نمایند. – کارگران فصلی در صورتی که صرفا در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها بلا اراده تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود. – بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که براساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود.

منبع:اداره کل سازمان تامین اجتماعی البرز

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید