تاریخ : سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۳
: 556 بازدید
نوشته : مدیر سایت

بخشنامه ۲۰۰/۹۳ مورخ ۹۳/۸/۳(رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال ۱۳۹۲ ملزم به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی)گردیده اند)

بخشنامه ۲۰۰/۹۳ مورخ ۹۳/۸/۳(رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال ۱۳۹۲ ملزم به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی)گردیده اند)

باعنایت به مقررات بند ۶ بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۵۱۵/ص مورخ ۹۳/۴/۱۱ راجع به چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات بخشنامهشماره ۲۰۰/۱۳۰۰۷/ص  مورخ ۹۱/۶/۲۸ مکلف  به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی)گردیده اند مقررمی دارد:

چنانچه مودیان مذکور ، هنگام ارائه یا تسلیم اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۲ نسبت به اعلام استفاده و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش یا سامانه های مورد اشاره اقدام لکن نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست (شماره ۱) موضوع بند۱-۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۶۰۸۳ /ص مورخ ۹۱/۱۲/۲۳ مبادرت ننموده باشند درصورتی که با مراجعه ماموران مالیاتی ذیربط به محل فعالیت مودی،صحت ادعای مطرح شده مبنی برنصب و استفاده از صندوق یا سامانه های مزبور مورد تایید قرارگیرد، در این صورت به شرط تکمیل و ارائه فرم مورد اشاره موضوع محرومیت از معافیتهای مقرر درقانون و مفاد بند ۳-۵ بخشنامه اخیر الذکر درخصوص آنها منتفی می باشد.

بدیهی است درمواردی که مودیان موصوف نسبت به تکمیل و ارائه فرم یاد شده اقدام نموده و مراتب توسط اداره امورمالیاتی تایید گردیده باشد با رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت های مقرر را دارا خواهند بود.

علی عسکری

 

نظرات
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید